506 Monū e ka ko ha monū

Himi 506 Tekaki kia Sihova ho‘ ‘alunga

Tune: what a friend we have in Jesus

`` D G Mo-nū e ka ko ha mo-nū D A A7 ‘E-tau ma‘u ha ‘Eiki ‘ofa D D7 G ‘O-ku tali ‘etau lo-tu, D A A7 D Kau he‘e-tau me-‘a ko-toa. A D D7 ‘O-ku ai hatau ma-ma-hi? G D A Fa-ka-hā ki he ‘O-tua. D D7 G
‘A-lu atu ‘o te-ka-ki, D A A7 D Te ne kau ‘i hono fua.

Ko ‘etau kavenga ‘ia, ‘Etau mafasia ē, Ko e ‘ahi‘ahi fafa ‘Etau me‘a kotoa pē Ko e to‘e ni mo ngala Ho‘o tautolu pē fo‘ui, Ko e fie ha‘a mo taha ‘A e mamafa he mo‘ui.

Ka ne ‘ave ki he ‘Eiki Si‘o ngaahi fu ‘u mo‘ua, Te ne ala pē ‘o hiki Hilifaki hono uma: Te ne toho pē ke ofi; ‘Au pē hono ma‘ama‘a, Tu‘u totonu ‘o mālohi, Fangofua ‘a e faingata‘a.

‘Oku ai ho ‘ahi‘ahi? ‘Ave kia Sīsū ē; Kuo tō mai ha mamahi? Tala ki ho Ta‘okete. Ko ho To‘utakanga hena ‘Oku talitali ia Ke ne fua ho‘o kavenga Fakaai ho mafasia


## What a friend we have in Jesus (D)

Words and Music by Joseph M.Scriven and Charles C. Converse

D G

 1. What a friend we have in Je -sus,

 2. Have we tri-als and temp-ta -tions?

 3. Are we weak and heav-y lad-en,

  D A A7

 4. All our sins and griefs to bea-r!

 5. Is there trou-ble an-y -where?

 6. Cum-bered with a load of care?

  D G

 7. What a priv-i-lege to car -ry

 8. We should nev-er be dis -cour-aged-

 9. Pre-cious Sav-ior, still our ref -uge-

  D A A7 D

 10. Ev-‘ry -thing to God in prayer!

 11. Take it to the Lord in prayer!

 12. Take it to the Lord in prayer!

  A Adim A D A7 D

 13. O, what peace we of-ten for-feit,

 14. Can we find a friend so faith-ful,

 15. Do thy friends de-spise, for-sake thee?

  G D A

 16. O, what need-less pain we bear,

 17. Who will all our sor-rows share?

 18. Take it to the Lord in prayer!

  D G

 19. All be-cause we do not car-ry

 20. Je-sus knows our ev-‘ry weak-ness-

 21. In His arms he’ll take and shield thee-

  D A A7 D

 22. Ev-‘ry -thing to God in prayer.

 23. Take it to the Lord in prayer!

 24. Thou wilt find a sol-ace there.