272 ‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū

Himi 272 ‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū

Tune: Seeking Me (M. Ng.)

1. ‘I he kei tāu pe ‘a Sīsū,
‘I hono kolosi;
‘O feinga pani efua;
Mo e ta‘ata‘a

Refrain:
Na‘a ne kumi au
‘E Sīsū ‘i he ‘akau
Pea kuo ne hanga ‘o ‘ilo
‘I he mata ‘o e tao.

2. Pea hangē na‘a ku tu‘u,
Ofi ki he ‘akau;
Na‘e tatau ai ‘a Sīsū
‘I he‘eku hia.

3. Pea kilokilo hifo
Ia, kiate au;
‘Oiau! ‘e ‘ikai ngalo!
‘A e mata ko ia!

4. Hangē, na‘e ‘iate au,
Hono tamate‘i;
Ka na‘e ‘ikai si‘i lea,
Ka na‘e ‘asi mai.

5. Pea, toe kilo hifo
Ia, kiate au;
Pea malimali ia,
Hangē na‘e pehē:

6. Ko ho huhu‘i mo‘oni,
‘A hoku toto ni;
Pea ‘oku ou mate ni;
Ke ke mo‘ui ai.

7. Sīsū, ‘oku pehe ni fau,
‘A e ‘ofa ‘ahai?
Koe‘uhi, k eke mate,
Ke mau mo‘ui ai!

8. Ko eni, ‘Eiki k eke ma‘u,
‘A e hia ko au;
Ko ho tamaio‘eiki au,
Pea fai ma‘u ai pē.

Seeking for me

Anonymous. Tune by E. E. Hasty (Meter 10.10.10.6 with chorus, Capo 3)

  D     D7       G       Em
1. Je-sus, my Sav-ior, to  Beth-le- hem came,
2. Je-sus, my Sav-ior, on  Cal- va- ry’s tree,
3. Je-sus, my Sav-ior, the  same as  of  old,
3a Je-sus, my Sav-ior, in  mer- cy  and love,
4. Je-sus, my Sav-iour, shall come from on  high,—

  D       Bm       G        A7
1. Laid in a   man- ger to  sor-row and  shame;
2. Paid the great debt and my  sou-l  He set free;
3. While I was  wand’ring a-  far  from the fold,
3a Came from the mansions of  Hea-ven  a-  bove,
4. Sweet is the  pro-mise as  wea-ry years  fly;

  D        D7       G
1. Oh,  it was  won-der- ful, blest be  His name,
2. Oh,  it was  won-der- ful how  could it  be?
3. Gent- ly and  long did He  plead with my  soul,
3a Ten-  derly  plea-ding with sin- ners like me,
4. Oh,  I shall see Him de- scend-ing  the sky,

  D       A7   D
1. Seek- ing for me, for me.
2. Dy  -ing for me, for me.
3. Call- ing for me, for me!
3a Plead-ing for me, for me:
4. Com- ing for me, for me!

  A      A7   D
1. Seeking for me, for me: (Seeking for me)
2. Dying  for me, for me! (Dying for me)
3. Calling for me! For me! (Calling for me)
3a Pleading for me, for me! (Pleading for me)
4. Coming  for me! For me! (Coming for me)

  Em      A7   D 
1. Seeking for me, for me. (seeking for me)
2. Dying  for me, for me. (dying for me)
3. Calling for me! For me! (Calling for me)
3a Pleading for me, for me! (Pleading for me)
4. Coming  for me! For me! (Coming for me)

  D      D7       G        E7
1. Oh, it was won-der- ful, blest be  His name,
2. Oh, it was won-der- ful— how  could it be?
3. Gently and long did He  plead with my soul,
3a Tend-er-ly plea-ding with sin- ners like me,
4. Oh, I shall see Him  de- scend-ing  the sky,
  D      A7   G  D
1. Seek-ing for me, for me.
2. Dy -ing for me, for me.
3. Call-ing for me, for me!
3a Pleading for me, for me:
4. Com- ing for me, for me!

Ben Thomas puts voice to the music in his adaptation of the hymn at:

but you get more of the echo/response of the song arrangement in the Norman Luboff Choir