447 ‘E Laumālie Māfimafí

Himi 447 Ko e Tautapa ki he Laumālié

Tune: Euphony. M. ’e 8 laui 6

1. ‘E Laumālie Māfimafí,
Ha‘u ‘o ‘a‘ahi ho kakai.
Ko koe pē na‘e tupu ai
‘A homau ngaahi ‘atamai;
Ha‘u mo ha ivi mei he Langí,
‘O tufa ke mau fonu ai.

2. Ko koe ‘a e Taukapo ia,
Taupotu ‘i he mahu‘ingá;
Ko e foaki ‘a e Tamai,
Me‘a‘ofa ia ne funganí;
Si‘í Fauniteni he mo‘uí,
He maama ta‘emafu‘ifu‘í

3. Si‘í pani fakalangi ē,
He lolo fakalaumālié,
Lōfitu pē ho‘ fu‘u mafai,
He nima tonu he Tamai;
‘A ia pē ne tala‘ofá
Ke ha‘u ‘o fakalea ‘a e noa.

4. Hā‘ele mai ‘o fakamaamá
‘A homau ngāhi ongo‘angá;
Ha‘u ‘o lilingi pē ho‘ ‘ofá
‘I homau ‘atamai kotoa;
‘O ngaohi ke mālohi pē
‘A e vaivai homau laumālié.

5. Teke‘i ‘a e fili ke mama‘ó,
‘O tuku pē ke tau fe‘aó.
Ka takimu‘á ‘a e ‘Afioná,
‘E ‘ikai h ē homau fonongá;
Ka te mau hao mei he koví,
‘O tō ai ha lelei mo‘ní.

6. ‘E, faka‘ilo kai au
‘A e Toko Tolu Toputapú;
Kae ‘atu pē ‘a e fakamālō
He Tamai pea mo e ‘Aló;
Mo koe foki, Laumālié,
‘I he kuonga fulipē.

Thou hidden love of God, whose height

Paul Gehardt (German) Gerhard Tersteegen (Latin) Tr. John Wesley. Tune: Euphony (Henry Dennis)

1 Thou hidden Love of God, whose height, 
whose depth unfathomed, no man knows, 
I see from far Thy beauteous light, 
and inly sigh for Thy repose; 
my heart is pained, nor can it be 
at rest till it finds rest in Thee. 

2 'Tis mercy all that Thou hast brought 
my mind to seek its peace in Thee; 
yet, while I seek, but find Thee not, 
no peace my wand'ring soul shall see. 
O when shall all my wand'rings end, 
and all my steps to Thee-ward tend? 

3 Is there a thing beneath the sun 
that strives with Thee my heart to share? 
Ah! tear it thence, and reign alone, 
the Lord of ev'ry motion there; 
then shall my heart from earth be free, 
when it has found repose in Thee. 

4 O hide this self from me, that I
no more, but Christ in me, may live;
my vile affections crucify,
nor let one darling lust survive;
in all things nothing may I see,
nothing desire, or seek, but Thee.

5 O Love, Thy sov'reign aid impart
to save me from low-thoughted care;
chase this self-will from all my heart,
from all its hidden mazes there;
make me Thy duteous child, that I
may ceaseless "Abba, Father," cry.
6 Each moment draw from earth away
my heart, that lowly waits Thy call;
speak to my inmost soul, and say
"I am Thy Love, Thy God, Thy all."
To feel Thy pow'r, to hear Thy voice,
to taste Thy love, be all my choice!