448 ‘E Laumālie, hifo mai

Himi 448 – Ko e Laumālie ‘o Penitekosi

Tune: Sawley

‘E Laumālie, hifo mai
Ki homau fale ni:
Hā‘ele mo ho māfimafí,
‘A e ivi ho‘o kelesi.

Ha‘u ko e afi! Fakama‘a
‘A homau loto ni;
Keina kotoá ‘a e ngaoha‘á
‘O ‘emau ngāhi kovi

Ha‘u ko e lupe! ‘ō‘ōfakí
Hó Siá si ‘i lalo ni;
Poupou mo fakana‘a ki ai,
Tauhi mo taukapo‘í.

Tō hifo hangē ha hahau
Ki homau ‘atamai!
Ngaohi ke kelekele taaú
‘A e unga maka ni.

Tō hifo ko e fu‘u matangí!
Hangē ko Penitekosí,
‘O ‘omi ha ‘elelo afí
Ke mau fa‘á lea mālohi

‘E Laumālie, tali mai
‘A e lotu ‘oku ‘atú.
Hā‘ele mo ho māfimafí,
Ha‘u, Laumālie, ha‘u!

God make my life a little light

Matilda Barbara Betham-Edwards, in Good Words, 1873, p. 393. [Tune: Sawley, or Capel.]

  C         G   C
1. God make my life a little light
2. God make my life a little flower
3. God make my life a little song
4. God make my life a little staff
5. God make my life a little hymn

  C      G     G
1. Within the world to glow;
2. That giveth joy  to all,
3. That comfor-teth the sad
4. Whereon the weak may rest,
5. Of  tender-ness and praise,

  C             G    C
1. A  little  flame  that burn-eth bright,
2. Con-tent to  bloom  in  na- tive bower,
3. That helpeth oth-  ers to  be strong,
4. That so what health and str-ength I have
5. Of faith, that never waxeth dim,

  C        G      C
1. Where-  ever  I   may  go.
2. Although the  place be  small.
3. And makes the sing- er  glad.
4. May serve my  neigh- bors best.
5. In all  His won- drous ways.