506 Monū e ka ko ha monū

Himi 506 Tekaki kia Sihova ho‘ ‘alunga

Tune: what a friend we have in Jesus

D        G
Mo-nū e ka ko ha mo-nū
D          A  A7
‘E-tau ma‘u ha ‘Eiki ‘ofa
D   D7     G
‘O-ku tali ‘etau lo-tu,
D   A   A7    D
Kau he‘e-tau me-‘a ko-toa.
A         D D7
‘O-ku ai hatau ma-ma-hi?
G   D      A
Fa-ka-hā ki he ‘O-tua.
D   D7    G  
‘A-lu atu ‘o te-ka-ki,
D   A   A7  D
Te ne kau ‘i hono fua.

Ko ‘etau kavenga ‘ia,
‘Etau mafasia ē,
Ko e ‘ahi‘ahi fafa
‘Etau me‘a kotoa pē
Ko e to‘e ni mo ngala
Ho‘o tautolu pē fo‘ui,
Ko e fie ha‘a mo taha
‘A e mamafa he mo‘ui.

Ka ne ‘ave ki he ‘Eiki
Si‘o ngaahi fu ‘u mo‘ua,
Te ne ala pē ‘o hiki
Hilifaki hono uma:
Te ne toho pē ke ofi;
‘Au pē hono ma‘ama‘a,
Tu‘u totonu ‘o mālohi,
Fangofua ‘a e faingata‘a.

‘Oku ai ho ‘ahi‘ahi?
‘Ave kia Sīsū ē;
Kuo tō mai ha mamahi?
Tala ki ho Ta‘okete.
Ko ho To‘utakanga hena
‘Oku talitali ia
Ke ne fua ho‘o kavenga
Fakaai ho mafasia

What a friend we have in Jesus (D)

Words and Music by Joseph M.Scriven and Charles C. Converse

  D            G     
1. What a friend we have in Je -sus,  
2. Have we tri-als and temp-ta -tions? 
3. Are we weak and heav-y  lad-en,  

  D             A  A7
1. All our sins and griefs to bea-r!
2. Is there trou-ble an-y  -where?
3. Cum-bered with a load of  care?

  D              G     
1. What a priv-i-lege to    car -ry  
2. We should nev-er be dis   -cour-aged- 
3. Pre-cious Sav-ior, still our ref -uge- 

  D    A    A7   D
1. Ev-'ry -thing to God in prayer!
2. Take it to the  Lord in prayer!
3. Take it to the  Lord in prayer!

  A  Adim A    D A7     D      
1. O, what peace  we of-ten   for-feit,  
2. Can we  find  a friend so faith-ful, 
3. Do thy friends de-spise, for-sake thee? 

  G    D         A
1. O, what need-less pain we bear,
2. Who will all our sor-rows share?
3. Take it to the Lord in  prayer!

  D             G      
1. All be-cause we do not   car-ry    
2. Je-sus knows our ev-'ry  weak-ness-  
3. In His arms he'll take and shield thee- 

  D     A    A7   D
1. Ev-'ry  -thing to God in prayer.
2. Take it  to the  Lord in prayer!
3. Thou wilt find a  sol-ace there.