507 Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u

Himi 507 Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u

D M. ‘e 10 11 11.7. mo e tau [Tune: Whosoever Will]

1. Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u,
Te ne ‘ilo leva ko e Tamai au;
‘Oku ava ai pē hoku matapā,
‘E ‘ikai teke‘i ha tahá.

Refrain
Ha‘u, ‘a e fie ha‘u, ha‘u ‘a e fie ha‘u;
Tala ki he tonga mo e Tokelau,
Ko e pōpōaki ‘ofa ‘a e Tamai,
“Fānau, ke mou foki mai.”

2. Ka ‘iai ha taha ‘oku fie ha‘u,
Ko e fakamolemole te ne ma‘u;
He neongo ‘oku kilu ‘ene hia,
‘E ‘ikai kapusi ia.

3. Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u,
Te ne ma‘u ‘a e Laumālie Toputapú.
Ko e fauniteni ‘o e monū‘ia,
Ko e vai mo‘ui ia.

4. Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u,
‘Oku ai ha potu ngāue te ne ma‘u:
Kau ai mo e ‘Eiki he mamahi‘ia,
Kau ai hono fiefia.

5. Ka ‘i ai ha taha ‘oku fie ha‘u,
Ke ne ‘amanaki ‘e ‘i ai ha tau;
Ka ke lava ia kuo tō ma‘aná
‘A e mo‘ui ta‘engatá.

“Whosoever heareth” shout, shout the sound!

P. P. Bliss (1870) Tune: Whosoever heareth, shout, shout, the sound

1. "Whosoever heareth," shout, shout the sound!
Spread the blessed tidings all the world around:
Tell the joyful news wherever man is found,

Refrain
"Whosoever will may come."
"Whosoever will, whosoever will!"
Send the proclamation over vale and hill;
"Tis a loving Father calls the wand'rer home:
"Whosoever will may come."

2. "Whosoever cometh need not delay,
Now the door is open, enter while you may;
Jesus is the true, the only Living Way:

"Whosoever will may come."
"Whosoever will, whosoever will!"
Send the proclamation over vale and hill;
"Tis a loving Father calls the wand'rer home:
"Whosoever will may come."

3. "Whosoever will" the promise is secure;
"Whosoever will," forever just endure;
"Whosoever will!" 'tis life forever more;
"Whosoever will may come."

"Whosoever will, whosoever will!"
Send the proclamation over vale and hill;
"Tis a loving Father calls the wand'rer home:
"Whosoever will may come."