510 Sīsū, keke ma‘u ma‘au

Himi 510 Sīsū, keke ma‘u ma‘au

Key: G 3/2 M. ‘e 7 laui 4

1. Sīsū, keke ma‘u ma‘au
‘Eku ngaahi me‘a kotoa;
Talēniti, ngāhi ta‘u,
Fānau, fale, mo e koloa.

2. Hoku ongo nima ē,
Ten a ngāue pē ma‘au;
Tapu foki hoku va‘e
Ken a fai pē ho‘ fekau.

3. Ngutu mo e le‘o ē
Sila pē ko ho‘o me‘a,
Hiva ‘aki pē ‘akoé,
Fakahoko pē ho‘ lea.

4. Siliva mo koula fokí
Kuó kōpano ki he ‘Eiki,
‘O ‘ikai pē te u ta‘ofí
Haku konga seniti

5. Loto mo e ‘atamai
Ko ho pule‘anga ia;
Fokotu‘u taloni ai,
Tala ai ho fatongia.

6. Me‘a ta‘etāu mo‘oni;
Hono ‘uke, pe sia‘a!
‘Oua, ‘Eiki, ‘e momoí,
He ko si‘oku ngātangá.

Take my life and let it be

Frances Ridley Havergal (m) Henry A Cesar Malan (Tune: Nottingham)

  D         A   A7  D   Gm      G  D   A  D
1. Take my life and let  it  be   Con-se-crat -ed, Lord, to  thee;
2. Take my hands and let  them move  At the im -pulse of  Thy love;
3. Take my voice and let  me  sing  Al-ways, on -ly, for  my  King;
4. Take my sil-ver  and  my  gold- Not a mite would I   with-hold;
5. Take my love- my Lord, I  pour  At Thy feet its trea -sure store;
6. Take my will and make it  Thine- It shall be  no long -er  mine;

  D    A     A7    D       G   D    G   D  A
1. Take my mo-ments and my  days- Let them flow in cease-less prai-se,
2. Take my feet and let them be Swift  and beau -ti-ful  for  Th - ee, 
3. Take my lips and let them be Filled with mes -sag-es  from Th - ee,
4. Take my in-tel  -lect and use Ev - ery pow'r as Thou shalt choo-se, 
5. Take my self- and I will  be Ev  -  er,on  -ly, all for  Th - ee,
6. Take my heart-it is Thine own, It shall be  Thy roy -al  thro-ne,

  D   A   D   G  D   A   D
1. Let  them flow  in cease-less praise.
2. Swift and  beau -ti -ful  for  Thee.
3. Filled with mes  -sag-es  from Thee.
4. Ev  -ery  pow'r as Thou shalt choose.
5. Ev  -er,  on  -ly, all  for  Thee.
6. It   shall be   Thy roy -al  throne.