610 ‘Oi! Ke u tala hoku monū!

Himi 610 Ko e Fakamo‘oni loto

Tune: “Blessed Assurance” Phoebe P. Knapp

‘Oi! Ke u tala hoku monū!
Kuo te ma‘u ‘a e fanau‘ifo‘ou.
Hoko ‘a e maama ki he po‘ulí,
Hiki ‘a e mate ki he mo‘uí.

Refrain
Hoku monū ē, ‘eku koloa
‘Ete ongo‘i he taimi kotoa
Fakamo‘oni fakapapau
Fale ‘a e ‘Eiki ‘iate au.

Taha ‘a e ‘ofa, taha ‘a e me‘a!
Kuo te hook ko Hono ‘ea:
‘Ea mo e ‘Alo ne ne pekia,
Si‘ono foha kuo ohia.

Si‘i Laumālie kuo ne hū
Hoku loto ni, ke fai hono teu:
Fakamo‘ui hono mahakí,
Lingi ‘a e fiefia ‘o langí

Hangē ha maama, hangē ha lea,
Hangē vāngana he vai ne tafea
‘i Kolo Tapu, ‘o nau ongo‘í
Pehē ‘a e anga hook nofo‘í¬

Ma‘upu hake ‘iate au
Si‘ene o‘i ke u laka atú:
O‘i ke u tu‘u ‘o ‘oua totoló,
Ma‘uma‘u atu ki he lolotó

Hoku Sikaina ‘i he Toafá
Hoku Pou-‘ao mo hoku Pou-maamá,
Te ne a‘utaki ki he Fonua,
Te ne ‘ohake ki he ‘Otua

Brought to you by the Fofo’anga Club

Blessed assurance

Fanny Crosby (Lyrics) Mrs. Jo­seph F. Knapp (Music)

Blessed assurance, Jesus is mine!
O what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
Born of His Spirit, washed in His blood.

Refrain
This is my story, this is my song,
Praising my Savior, all the day long;
This is my story, this is my song,
Praising my Savior, all the day long.

Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight;
Angels descending bring from above
Echoes of mercy, whispers of love.

Perfect submission, all is at rest
I in my Savior am happy and blest,
Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His love.

CeCe Winans and Terrence Blanchard with the Cicely Tyson Kennedy Center Honors