Ho finangalo Sīsū ke u fai

Himi.

Tune: Adelaide

Chords:
E,B,E,E7,A,E,C#m,B,E

Ho finangalo Sīsū ke u fai
Kehe ke 'aonga 'eku mo'ui
Ke u fiefia 'aho mo e pō
Ke u fakahoko ho'o lao
 
Kehe ke hoko ko loto pē
Ko e 'akau au tufunga koe
O'i au Sīsū ke u hanga atu
Ki he sīpinga kuo ke tā
 
Kuo u lavea, kuo u vaivai
Sīsū tokoni, faito'o au
Ka ko e founga 'eku mo'ui
Fa'iteliha Sīsū 'a koe
 
Hoku kotoa 'oku 'a'au
'Ofa ke u fai pē ho'o fekau
Ko ho'oku vaha'angatae
Ke u taliangi ma'u ai pē

“Tongan Kids for God” tdanfonua@gmail.com has a great rendition of the song.

Have thine own way Lord

Adelaide Addison Pollard (m) George Coles Stebbins

1 Have Thine own way, Lord,
Have Thine own way;
Thou art the Potter,
I am the clay.
Mould me and make me
After Thy will,
While I am waiting,
Yielded and still.

2 Have Thine own way, Lord,
Have Thine own way;
Search me and try me,
Master, today.
Whiter than snow, Lord,
Wash me just now,
As in Thy presence
Humbly I bow.

3 Have Thine own way, Lord,
Have Thine own way;
Wounded and weary,
Help me, I pray.
Power, all power,
Surely is Thine,
Touch me and heal me,
Savior divine.

4 Have Thine own way, Lord,
Have Thine own way;
Hold o’er my being
Absolute sway.
Fill with Thy Spirit
Till all shall see
Christ only, always,
Living in me.

And the traditional English, choir directed version by Fountainview Academy

And just to be clear that hymns are not just for church.