Konivesio

Konivesio Fekauaki mo e Konisitutone Fakaangaanga Pasilika o Sangato Atonio Patua, Nukualofa Sanuali 12, 1999 (09:00 am) Ko e Lotu Kamata I he huafa o e Tamai, Alo, mo e Laumälie Mäonioni; Otua Mafimafi ko emau tamai oku i hevani, oku mau hanga hake kiate koe he pongipongi ni i ha laumälie kuo tau. Naa ke fakatupu e fonua mo e ngaahi langi, pea fakafonu a tahi mo lolo-fonua, hili ia naa ke omi faingamälie ke mau fakatokolahi pea mo tauhi hoo fakatupu. Ko e kaveinga ia o e fakatahaanga ni. Oku mau fie ngäue aonga aki homau faingamälie ke kautaha mo koe ke haofaki hoo fakatupu. Oku mau ilo eiki e ikai te ke tuku-noai ka mau ka päusii hoo fakatupu, he oku ke fepaeekina kinautolu oku fakaehau mo fakaulungämanu. Ko ia oku mau falala te ke sivi emau ngäue mo e fakakaukau, pea e ikai te ke tuku ke mau fakatuutämakii homau fonua ni. Ko hoo tokanga oku muomua ai e faahinga kuo siaki pea tutukui, a sii kau masiva mo e tukuhausia, a e äuhë mo e taaliekina, pea oku ke ongona e ngaahi leo oku taetokai. Fakamänavai e fakatahaanga ni ke fakaongoongo atu i ha laumälie fakaatui. Tuku ke ongona he ngaahi alea ni a e fakautouta a e kau taukei, mo e fusimoomo a e kau ongosia. Pea fakaloto-lahii kimautolu ke mau lava o fanongo ki he taeiloa. Oku mau hüfia homau fonua ni, a homau hau mo hono fale kaeumaä a e puleanga mo homau kakai. Tauange ke kei langi-malü homau ngaahi aho, pea angiangi-melie a emau fakafeangai. Tuku ke mau fou atu he founga oku fai ai a e fakamänavahake pea fonu fakatuamelie, pea ke mau fakatautehina koeuhi ko ha lelei maa homau faahinga. A koe ko e tui o e langilangi, fanguna homau konisenisi ki ha laumälie feunga pea foa homau ngaahi ongoanga ka mau fanongo pea tau ki haauna ongoongo mo hono lelei. Oku mau hüfia a e fakatahaanga ni. A e kau lea mo e kau fanongo, ke ke fakafetaulaki homau ngaahi loto. Oku ikai ko emau taumua ke atamai taha, ka ke feilongaki homau ngaahi fakangatangata. Sino e mea ke mau tokai ha loto e kehe mei haamautolu, kae tautefito kiate kinautolu oku ikai faingamälie ke hä honau fofonga i he fakatahaanga ni. Tuku ke mau loto lahi ke liliu emau fokotuutuu o fakatatau ki hao angi e fai mai, pea ke mau iloi a e taimi o e fakatotoka mo e fakatootoo. Fakafaingamälie e maulalo mo e faingataaia ke nau fenäpasi mo e feofoofani, pea ke lavengamälie o oua naa lavemuia ha loto. Oku mau fäfä atu he tahi loloto, ko e afiona pë oku taukei ai. Oku i ai emau lea-Tonga ko e kätoanga mo hono tutuku. Ka mau ka tutuku leva pea ke mau tutuku mo e afiona. Oku mau lotu ni tuunga he mahutafea hoo kalasia, ia Sisü Kalaisi ko homau eiki, Emeni!