Sapate Ako 1999

Fasi-mo e-Afi, Sanuali 17

Ko e Lotu:

‘Eiki lelei ko ’emau tamai ‘oku ‘i hevani, ‘oku mau fakamälö atu he fakalaolao ka mau a’usia e pongipongi fakakoloa ko eni. Fakafeta’i ‘oku kei ongona e mälö’ ‘i homau ngaahi ‘aho’, he ‘oku kei ope mai ho’o kelesi’. Fakafeta’i ‘oku kei tolonga ’emau fiefia’ tu’unga ‘i ho’o kei makätaki’i kimautolu. ‘Oku ke se’e ‘a e faingata’a’ mei homau hala’, pea ke fakatokalelei ho’o founga’ ka mau fakaofi atu ai. Neongo ‘oku fa’a hiki homau loto’ meiate koe, kae fakafeta’i ‘oku te’eki maliu ho fofonga’ meiate kimautolu. Taumaiä ne mau lava ‘o lalama e faka’aungafa ‘oku tau kautaha ai’!

Ko e koloa e pongipongi ni ko e kei ongona ho le’o’ ‘i homau kuonga ni, pea kei mä‘ali ho sikaina ‘i homau ha’oha’onga’. ‘Oku fai ho’o ui’ mei he loto afi’ mo e vai, pea mau to’o fohe ‘o tali e matua mai ho’o ‘ofa’. Mo’oni kuo fakatavänuku hamau ni’ihi, ka ‘oku kei takanga ’emau fohe’ ‘o fakaongo ki ho’o angi’. ‘O mau fäfä atu he tahi loloto ko e ‘afiona pë ‘oku taukei ai. Fakafeta’i ‘oku lavengamälie ho’o fakataulama’, ‘o ‘ikai lavemuia si’emau fononga’.

‘Oku mau tokanga he ‘aho ni ’eiki ki he ako si’emau fänau’. ‘Oku mau fa’a lau ’emau fänau’ ko homau kaha’u kinautolu, kae puli ‘iate kimautolu ko ho’o me’a’ofa kinautolu ‘oku mau tauhi. ‘Ikai ngata ai ka ko homau kaha’u’ foki ko ho’o me’a’ofa mo ia kiate kimautolu. Ko ia ‘oku mau tekaki hake ‘a homau kaha’u’ mo ’emau fänau ki he ‘afiona’. ‘Oku ke ‘afioa ’eiki honau fakangatangata’ mo e vëkeveke ’enau ngaahi angafai’. ‘Oku mau luva atu kinautolu kiate koe ke ke huhu’i ’enau faifaimälie’, pea hu’i ha anga ‘oku hala mei he’enau ngaahi mo’ui’. Kae fafanga kinautolu ‘aki ‘a e ngaahi ongoongo ‘oku lelei’, mo e ngaahi lau ‘oku mälie, pea ke fakalakalaka ’enau to’o fohe’ he vaa’ivaka toputapu’. Tauange ’e kei melie ’enau ngaahi feinga ako’, pea nau tutupu hake ko homau fakakoloa. Sinoeme’a ke kei malü ho finangalo koe’uhi ko kinautolu, ke faka’ilonga ‘oku tau kei kau ’eiki.

Pehë ’eiki ’emau hüfia homau fonua’. ‘A e takavaha ‘a homau hau’, fakaola mu’a e kaveinga ‘o e folau’ he ko koe ‘a e kaivai poto’ mo e matavai ‘o e mo’ui’. ‘A e tu’i fakale’o’ ke ke kau ai, ‘o le’ohi hono hala telia ha fakaehau. Tokonia ‘a e palemia mo homau pule’anga’ ke nau kei fakaongo ki he pule ‘oku fai mei Itaniti’. He ‘oku taauma’u ’emau hüfekina ke hoko ho’o pule’ ki mämani ‘o hangë ko ia ‘i he langi. ‘Oku mau hüfia ‘a e palesiteni mo e kau taki-lotu, kae’uma’ä e kakai homau fonua ni. Fai ho’o angi’ ’eiki, ‘o ke angi-mu’a ka mau angi-mui atu ‘i ho’o fou’anga toputapu’. ‘A e falelotu ni mo hono kau kauala’, ‘a hou’eiki mo ha’a matäpule, ‘a e ongo faha’ifale’ mo e toekai’ ’ tongi ha kovi ‘oku tu’utaiki ‘i homau ngaahi loto’, ka ke fakalalata homau laumälie’. Tuku ke mau laka atu he fakamänavahake’ mo e fakatu’amelie’, pea ke mau fakatautehina koe’uhi ko ha lelei ma’a homau fa’ahinga’. ‘Oku mau lotu ma’a e kau faingata’a’ia’, fakaesino pe ko e koloa mo e käinga, ke mau kei fanongo ki ho’o ui ‘oku fai mai ‘o muimui atu ki he fiemälie. Fanguna homau konisenisi ki ha laumälie fe’unga pea foa homau ngaahi ongo’anga’ ka mau fanongo pea tau atu kiate koe.

‘Oku mau tautau atu kiate koe ’emau ngaahi mo’ui’, ‘a e sino, laumälie, mo e ‘atamai, ke fai mei langi na homau fakataau’. ‘Oku mau falala te ke malava noa ke fakatau homau ngaahi mo’ua’, pea veteange homau ngaahi ha’isia’. He ko e ta’aliekina’ ‘oku ke fakaai, pea ko e si’ekina’ ‘oku ke ohi ko ho’o fanga pele. Fëfë ai kimautolu mo e hü ‘oku mau fai atu’. Tauange te ke kei tokangaekina ‘a e fusimo’omo homau loto’ mo e ‘atamai.

Afe mai ä ’eiki ‘o puke atu kimautolu. Luluku ’emau ngaahi mo’ui’ ‘i ho finangalo ongongofua’, pea fakapuna homau laumälie ke hangë kuo fai kapakau’. Fakatü‘uta ä e lotu ‘oku mau fai’ ki he fanga e ‘alo’ofa’, he ‘oku kei mahutafea ho’o kelesi’ pea te ke faka’atu’i kimautolu. Taki ä homau fononga’, he ‘oku mau fakaongo atu’. ‘Oku mau kole ‘a e ngaahi me’a ni kotoa tu’unga ‘i he huafa ‘o Sisu Kalaisi ko homau ’eiki’, ‘Emeni!

  • Lea 2
  • Lea fika 2 ki he Sapate Ako 1999 Kaveinga:Ko e ngaahi fämili ‘oku mo’ui mo aka loloto ‘i he Laumälie Mä‘oni’oni ko e ngaahi ‘apiako lelei taha ia ki hono teu’i fakaKalisitiane ’etau fänau, pea mo hono teu’i ‘a e kau fk-mo’oni lelei taha ma’a hotau ‘Eiki ko Sisü Kalaisi {Teutalonome 6:4-9, 13-15; Siosiua 14:26??; Ngaue 10: 1-4; Luke 2:20-23} 1. Fakatapu mo e talamonu 2. ‘Oku ‘i ai ha ongo tefito’i fakakaukau ’e ua ‘i he kaveinga kuo ‘omi ke fai ai ‘a e fakahoha’a ni.
  • Lea 3
  • Lea fika 3 ki he Sapate Ako 1999 Kaveinga:Ke tataki ’e he Laumälie Mä‘oni’oni ‘a e fengäue’aki mo e fetokoni’aki ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘i Tonga ni ki hono langa hake ‘a e ako ‘i he lolotonga ni pea mo e kaha’u. {Sione 14:26; Sione 16:13; Aisea 11:1-3; Taniela 2:20-23} 1. Fakatapu mo e talamonu 2. ‘Oku ou fakakaukau ko e kaveinga faingata’a kuo tuku mai ke fai ai ‘a e fakahoha’a ni, he ‘oku faka’amu ‘a e kaveinga’ ke tataki ’e he LM ‘a e fengäue’aki mo e fetokoni’aki ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘i Tonga ni ki hono langa hake ‘a e ako ‘i he lolotonga ni pea mo e kaha’u’.
  • Lea 4
  • Kaveinga:Ko e visone mo e palani langa fakalakalaka faka-ako ‘a e SUTT pea mo hono teu’i ’ene kau fakamo’oni ma’a Sisu Kalaisi ke makatu’unga ‘i he fakahinohino mo e tataki ‘a e folofola’ pea mo e Laumälie Mä‘oni’oni. {1 Kol 3:10-12; Sione 16:13-14; Matiu 7:24-25; Ma’ake 13:31} 1. Fakatapu mo e talamonu 2. ‘Oku ou tömu’a kole fakamolemole atu, he ko e finemotu’a kita ia ‘oku fakakaungatämaki he potungäue ako ‘a e Pule’anga’ pea ‘oku ‘ikai ha’a ku taukei ki he ngaahi visone mo e palani fakalakalaka faka-ako ‘a e SUTT.