Lea 2

Lea fika 2 ki he Sapate Ako 1999

Kaveinga:Ko e ngaahi fämili ‘oku mo’ui mo aka loloto ‘i he Laumälie Mä‘oni’oni ko e ngaahi ‘apiako lelei taha ia ki hono teu’i fakaKalisitiane ’etau fänau, pea mo hono teu’i ‘a e kau fk-mo’oni lelei taha ma’a hotau ‘Eiki ko Sisü Kalaisi {Teutalonome 6:4-9, 13-15; Siosiua 14:26??; Ngaue 10: 1-4; Luke 2:20-23}

1. Fakatapu mo e talamonu

2. ‘Oku ‘i ai ha ongo tefito’i fakakaukau ’e ua ‘i he kaveinga kuo ‘omi ke fai ai ‘a e fakahoha’a ni. Pea ko e ongo me’a pë ia ’e tokanga ki ai ‘a ’eku ki’i lea nounou ’e fai he efiafi ni. ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi potutohi poupou e kaveinga, ka ‘oku ou kole ke tuku pë mu’a ki he kau taukei ke nau toki veteki e ngaahi lesoni. Te u ngata atu pë au he ongo ki’i fakakaukau ma’ama’a ko ’eni’: Ko e ‘uluaki’, ko e hoko ‘a e fämili ko e ‘apiako lelei ki hono teu’i fakaKalisitiane ’etau fänau’. Pea ko hono ua’, ko e hoko ‘a e fämili ko e feitu’u lelei ke teu’i ai ’etau fänau ke nau hoko ko e kau fakamo’oni ‘o Kalaisi. ‘Oku tokanga ‘a e ongo fakakaukau ni ke fakamahino ko e nofo ‘a e famili ‘oku kamata mei ai ‘a hono ako’i ‘o e fänau’.

3. ‘Oku ‘i ai mo e tu’u’anga ‘o e famili lelei, ‘a ia ko e mo’ui mo aka loloto ‘i he Laumälie Mä‘oni’oni. Kapau ’e mo’ui pea aka loloto ‘i he Laumalie Ma’oni’oni, ’e ma’u ai ‘a e me’a ’e ua: ’e hä mai ‘a e ngaahi fua ‘o e Laumälie Mä‘oni’oni ‘i he mo’ui ‘a e famili, pea ’e ‘ikai malele ngofua ‘a e famili ko ia he kuo aka loloto ia ‘i he Laumalie ‘o e ‘Otua. Ka ko e fehu’i ‘oku totonu ke tau fifili ki ai, pe ko e hä ‘a e ngaahi faka’ilonga kuo mo’ui mo aka loloto hoto ki’i famili ‘i he Laumälie Mä‘oni’oni? Ko hono tali ’e ma’u pë mei he Tohitapu. ‘A ia ko e anga ma’opo mo fakatökilalo, ko e tö‘onga ‘ofa mo ‘aonga, ko e lea fakapotopoto mo o’o, ko e ngäue mateaki mo ‘osikiavelenga, ko e ‘ofa ki he ‘Otua mo hoto kaungä‘api ‘aki ‘a hoto kotoa, ko e fua kolosi pea fai ki he taha masiva mo ia ‘oku si’i ‘iate kita ‘o hangë ko ha’ate ‘ofa kiate kita, mo e hä fua ‘a e ngaahi faka’ilonga ‘o e fua ‘o e Laumalie Ma’oni’oni. Kuo mou mea’i ‘a e ngaahi faka’ilonga ko ia kotoa, ka ‘oku ou fie fakamamafa’i atu ‘a e fua mahu’inga ’e taha ke tau tokanga ki ai.

4. Kiate kitautolu fa’ahinga ‘o e tangata, ko e taha he ngaahi ngäue ma’ongo’onga ‘a e LM ko e lava ke ne tukuange ‘a hono nofo’anga kae hifo ke kilala hake ‘a hotau fa’ahinga. Kapau te u toe fakalea ange ke faingofua, na’e lava ’e he ‘Otua ke tukuange ‘a ’ene fiemälie kae hifo ke fai ‘a e ngäue ‘aonga ko hono foaki ‘a e faingamälie ke mo’ui ‘a e angahala’. Ko ia ngaahi mätu’a ‘oku ou pole’i kitautolu. ‘E ‘i ai e ngaahi taimi ’e lelei ke tukuange ’etau fiemälie’ ‘a kitautolu’ mo ’etau ngaahi fiema’u’, ka tau fua e kolosi ’e fiemälie ai ’etau fänau’. ‘Oku tau lava pë ke ta’ota’ofi ’etau ma’u me’atokoni kae lahi ‘a e ‘inasi ‘o ’etau fanau, pea tau lava ‘o ta’ofi hifo ha kofu fo’ou kae ma’u e teunga mo e naunau ako ‘a e fanau. Ko e ngaahi me’a lelei ia. Ka ‘oku ‘i ai ‘a e taimi lahi ‘oku tau fai ’e kitautolu ha fa’ahinga tö‘onga pe talanoa ‘oku ‘ikai ma’u ai ha lelei ia ‘a ’etau fanau mo hotau famili. Ko e ngaahi me’a ia ‘oku totonu pë ke tuku. ‘Oku mou mea’i pë ‘a e ngaahi taimi ‘oku mä ai ’etau fänau ‘i ha’atau talanoa pe tö‘onga, pea ‘i ai ’etau ngaahi tu’utu’uni ‘oku ‘ikai tupulekina ai ‘a e mo’ui ’etau fänau. ‘Oku ‘ikai ko e fua ia ‘o e mo’ui mo e aka loloto ‘i he LM. Ko e fua ‘o e LM ia ko e fai ‘a e talanoa ’e polepole ai hoto famili pea mo ha tö‘onga ’e ‘ikai ngata hono ‘aonga kiate kita mo ’ete fänau, ka ’e ‘aonga foki ki hoto kaungamo’ui mo e sosaiete. Ka pehë pea ’e ma’u leva ‘a e ongo me’a ’e ua ‘oku tokanga ki ai ‘a ’eku kaveinga. ‘E hoko hoto famili ko e ako’anga fe’unga taha ia ki hono teu’i fakaKalisitiane ’ete fänau, kae’uma’ä hono teu’i kinautolu ke nau hoko ko e kau fakamo’oni lelei ‘o Sisü Kalaisi.

5. Ko e teu’i fakaKalisitiane’ ‘oku ‘uhinga ia ko hono teu’i e fänau’ ke nau mo’ui’aki e fa’ahinga tö‘onga mo’ui ‘a Sisü Kalaisi. ‘A ia ko hono teu’i e fänau’ ke nau mo’ui mateaki pea fai e me’a kotoa ke ma’u ai ha lelei ‘a hoto kaungämo’ui mo e fa’ahinga kehe’. Ko e tö‘onga ‘a Kalaisi’ ko e fua kolosi ke a’u pea ako’i ’etau fänau ke nau hoko ko e fakakoloa ki he nonofo ‘a e kolo kae ‘ikai ko e fakakina. Ko e mo’ui ‘a Sisü na’e taumu’a ke ‘aonga ki hono fakatau’atäina ‘o e tangata mei he ha’i ‘a e angahala’ pea teuteu kinautolu ke tali ‘a e hoko mai e pule’anga ‘o e ‘Otua’. ‘Oku ou fokotu’u atu ke tau feinga’i mu’a hotau ngaahi fämili’ ke hoko ko e ngaahi feitu’u ‘oku ako’i ai ‘a e tö‘onga mo’ui ‘a Sisü Kalaisi, ‘a ia ko e tö‘onga ‘o e fakatautehina mo e anga malü.

6. Ko e faka’osi’, ko e fakamo’oni lelei ‘o Sisü Kalaisi ‘oku ‘ikai ko e fakamo’oni ‘aki pë ‘a e ngutu’ mo e le’o’ ka ko e fakamo’oni’aki ‘a e mo’ui taau mo e loto fe’unga. ‘Oku ou fokotu’u atu ke hoko mu’a hotau ngaahi fämili’ ko e ako’anga ‘o e fakamo’oni lelei kia Sisü.

‘Oku ou tui kuo mahino atu, ‘oku hanga ’eku kaveinga ia ‘a’aku ki he ngaahi matu’a. Ke tau feinga’i hotau ngaahi famili ke mo’ui mo aka loloto ‘i he LM, kae lava ke hoko hotau ngaahi fämili ko e teu’i’anga lelei ‘o e fänau ‘oku mo’ui fakaKalisitiane pea ko e kau fakamo’oni lelei ‘o Sisü. ‘Oku ou fakatauange ngaahi mätu’a te tau tali ‘a e fokotu’u fakakaukau ‘oku fai ’e he kaveinga lea fika 2, pea ‘oku ou talamonü atu foki ki he fänau ‘i he fa’ahita’u fakaako ‘oku tau ‘amanaki ki ai. ‘Ofa atu,