Lea 3

Lea fika 3 ki he Sapate Ako 1999

Kaveinga:Ke tataki ’e he Laumälie Mä‘oni’oni ‘a e fengäue’aki mo e fetokoni’aki ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘i Tonga ni ki hono langa hake ‘a e ako ‘i he lolotonga ni pea mo e kaha’u. {Sione 14:26; Sione 16:13; Aisea 11:1-3; Taniela 2:20-23}

1. Fakatapu mo e talamonu

2. ‘Oku ou fakakaukau ko e kaveinga faingata’a kuo tuku mai ke fai ai ‘a e fakahoha’a ni, he ‘oku faka’amu ‘a e kaveinga’ ke tataki ’e he LM ‘a e fengäue’aki mo e fetokoni’aki ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘i Tonga ni ki hono langa hake ‘a e ako ‘i he lolotonga ni pea mo e kaha’u’. Ko e ‘uluaki faingata’a’, he ko e kaveinga eni ia ke hüfia mo lotu’i ka ‘oku ‘ikai ko ha kaveinga ke fai ai ha lea. Ko ia ‘i hono ma’u pë hoku fatongia na’a ku lotu ‘o kole ki he LM ke tokoni mai ki he’etau fengäue’aki ‘oku fai ‘i Tonga ni ke faingofua mo fua lelei ‘a ’etau tokanga ke ako’i ’etau fänau’. Pea ‘oku ou fokotu’u atu ke kau mu’a ‘i he’etau ngaahi lotu fämili ‘a hono lotua ke tokoni mai ‘a e LM kiate kitautolu.

Ko e ua ‘o e faingata’a’, he ’e ‘ikai ‘aonga ’etau lea mo e lotu ’e fai’ ‘okapau ‘oku ‘ikai mahu’inga’ia tatau ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘i he tataki ‘oku fai ’e he LM. ‘Oku tau ‘ilo pë ‘a e fu’u ivi ‘o e LM ka ‘oku ‘ikai ke tau fa’a faka’atä ‘a e LM ke ne tataki kitautolu mo ’etau ngaahi feinga ‘oku fai’. ‘Oku ‘i ai ’etau lea-Tonga ko e matangi lelei tö ki he lä mahaehae. ‘E pehë pë ‘a ’etau ngaahi feinga’ ‘okapau ’e ‘ikai te tau faka’atä ‘a e LM ke ne tataki ‘a ’etau ngaahi feinga ako’.

‘Oku ou ‘amanaki te mou tokoni mai ‘i hono lotua ’etau kaveinga’, kae ‘atä ke u tokanga atu au ki ha ongo ki’i fakakaukau ’e ua mei he’eku kaveinga lea ‘o tefito ki he totonu mo e lelei ‘o e tataki ’e he LM ‘a ’etau feinga koe’uhi ko hono ako’i ’etau fänau’.

3. Ko e ‘uluaki, ‘oku ou tui ’e faingofua ke tau fengäue’aki mo fetokoni’aki ‘okapau te tau tuku ki he LM ke ne tataki kitautolu. Hangë ko ia kuo mou mea’i, ko e taha he ngaahi taumu’a ‘o e angi ‘a e LM ko e feinga’i ke fakatautehina ‘a e fa’ahinga ‘o e tangata’. Ko e ‘uhinga ‘o e fakatautehina ko ’ete ‘ofa mo tauhi ‘a e taha kehe’ ke hangë pë hato tehina. Ko e tefito ia ‘o e fakahinohino ‘a Sisü ke te fai ki he taha kehé ‘o hangë ko ’ete loto ke fai mai kiate kita. Kiate au’, ko e taha ‘o e ngaahi faka’ilonga ‘oku taki e LM ‘i he’ete mo’ui ko e faingofua ke te fengäue’aki mo fetokoni’aki mo ha taha kehe. Pea ‘oku fakatauange ‘a e fakahoha’a ni ke fakatautehina ‘a e ngaahi Siasi mo e Pule’anga ‘i hono langa hake ‘o e ako ‘i hotau fonua ni.

Ka ‘oku ou fakatokanga atu, ‘oku faingofua ange ke fakatautehina ki ha taha ‘oku mälohi mo ma’u-me’a’ kae faingata’a ke fakatautehina ki he masiva mo e tukuhausia. ‘Oku ou faka’amu au te tau loto lahi fe’unga ke fakatautehina ki he kau faingata’a’ia. Ko e fakamo’oni ia kuo tau faka’atä ‘a e LM ke ne tataki kitautolu. Pea ‘oua na’a ngata pë ‘a ’etau fakatautehina ‘i he’etau tokanga ki he’etau ngaahi ako’anga’ kae kau atu ai mo ’etau mo’ui fakafämili mo fakasiasi.

. . .

4. Pea ko hono ua, ‘oku ou tui ’e ‘i ai ‘a e kaha’u lelei ‘o ’etau ngaahi ako’anga’ kae’uma’ä ‘a ’etau fengäue’aki mo fetokoni’aki mo e Pule’anga ‘okapau te tau faka’atä ‘a e LM ke ne tataki kitautolu. ‘Oku tau fa’a fakakaukau foki he taimi lahi, ko e LM ko e me’a ia ‘o e laumälie pea ‘oku ‘ikai ha’ane kaunga ki he ‘atamai mo e ako. Pea ‘oku ou fokotu’u atu ‘a e ki’i fo’i ekuasi faingofua ko eni ’ ko e konga lahi ‘o e ako ko e fekumi ki ha ngaahi mo’oni ‘oku te’eki hä, mo ha ngaahi fokotu’utu’u ‘oku misiteli ki he vakili ‘a e fofonga. ‘Oku anga pehë mo e fakamatala ‘o e ‘Otua ’ ko e misiteli ia, ‘o lau ki ai ‘a e punake: ‘Oku fai füfünaki pë ‘a e ngäue ‘a e ‘Otua, Ko e fu’u misiteli ia talu mei mu’a ‘i mu’a. ‘Oku fakamatala mo Taniela 2:20-23 ki hono fakahä ’e he ‘Otua ‘a e ta’e’iloa kiate kinautolu ‘oku fakaongo ange kiate ia. ‘I he tu’unga ko ia ‘oku kauhala tatau ai ‘a e ako mo e ngäue ‘a e LM ’ ko e fakae’a e ngaahi mo’oni ‘oku fufü mei he vakili ‘a e fa’ahinga ‘o e tangata’. Kapau ko ia, pea ‘oku ou tui ‘oku totonu ke lava ‘o tokoni mai ‘a e LM ki he’etau ngaahi feinga ako faka’atamai.

‘E lava ’e he LM ‘o foa’i ‘a e ta’e’iloa kiate kitautolu ‘okapau te tau loto lelei ke ne tataki ’etau ngaahi feinga. . . .

5. Ko hono faka’osi, ‘oku ou fakakaukau ko e fa’ahinga poto ‘oku ma’u mei he tataki ‘a e LM ‘oku ne o’i kita ke lea fakapotopoto mo mo’ui ‘aonga. Ko e tö‘onga ‘ofa ia ‘oku fe’unga mo hotau ngaahi ‘aho kae’uma’ä ’etau faka’amu ke tataki ’e he LM ‘a e fengäue’aki mo e fetokoni’aki ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi kae lava ke ‘i ai ha kaha’u lelei ‘o ’etau ngaahi ako’anga.

‘Oku ou fakatu’amelie te mou tokoni mai ki hono hüfia ’etau kaveinga ni, pea ke tau mo’ui fakatautehina foki. ‘Ofa atu!