Afo 'o e longonoa

Ma’a Salome Finau Lolo ä e tolutolu mei tu’a-fonua
Mo e tulutulu na he fala-taka
He kuo toe kafa e kofe-ne-foa
Pea ongona e afo ‘o e longonoa Tu’u ‘o tali e lï-fuka ‘o e kuohili
Ke fanguna ha loto kei po’uli
Ke hiva ‘i he afo ne mei puli
Pea toe hele e kofe-teu-li’aki Kau’aki mai ki he paenga-‘ilo
‘O tafi ho aveave, ko e mälö
Olo ho’o tupe, ko e tauvavalo
Tü ho’o kofe, ki he taumama’o Lama ho hala, telia ha fakapö
Puke hake ho loto, ki he taukapo
Muia e fou’anga kei manakoa
Tu’u-matafala he ‘otu haohaoa Lönuku mai e kau tau-fe-‘ulu-ngaki
Ke momoi e kofe ni mo hono langi
Ngana mo e ta’ahine ‘o loto-Ha’apai
“Ko ena ’eku tama,” si’ene tali Hiki ho le’o si’i kolo tupu’a
Kuo toe säuni e kofe-ne-foa
‘Ilo ’e he a’u ’eku ‘anaua
Si’i fonua-tanu he ‘api ko Maka

jhavea©
All Rights Reserved
Jiune 12, 1997