Eseta

Ko e Tohi ‘o Eseta

Ko e liliu-lea fai 'e Jione Havea

Ne hoko i he ngaahi aho o Ehasiveloko e Ehasivelo ia ne pule/tui mei Initia ki Itiopea, ko e vahefonua e teau uofulu-mä-fitu. 2 I he ngaahi aho ko ia, lolotonga oku afio a Tui Ehasivelo i he taloni fakatui nae i Susani Lotokolo, 3 i he ua tau ene pule, naa ne fai ha katoanga ki heene kau taki mo hono kau lahiko e kau pule o Pesia mo Mitia, a e nopele mo e kovana o hono ngaahi vahefonua. 4 Naa ne fakaaliali a e koloa hono puleanga mo e fakangeingei hono tuunga i ha ngaahi aho lahi, ko e aho e teau ma valungofulu. 5 Hili ia nae fai e he tui ha katoanga moo e kakai kotoa ne iloa i Susani Lotokolo, maolunga mo e maulalo fakatouosi, o aho fitu i he lotoä o e ngoue i he palasi o e tui. 6 {…} ko e tupenu hina mo e longa lanulangi ne hapai aki e afo lineni mahuinga mo e longa kula-fakapöpöuli ki he toka siliva i he pou alapasita; i ai moni sofa koula mo siliva he faliki mapeli, alapasita, fonofono tofe koloa. 7 Ne tufa e uaine fakatui i he ngaahi he ipu koula mo e inuanga fakaofoofa, o ngana mo ha tui. 8 Ko e tuutuuni o e inu, “Ikai ha fakangatangata!” He nae tuutuuni e he tui ki he kau ngäue hono fale ke fai e loto o e taha kotoa. 9 Pehë foki, nae fai e Kuini Vasitai ha katoanga maa e kau fefine i he fale fakatui nae o Tui Ehasivelo.

10 I he aho hono fitu, kuo lelei e loto o e tui i he uaine, naa ne fekau a Mehumani, Piseta, Haapona, Piketa, mo Apaketa, Setaa, mo Kaakasa, ko e fitui iunoke ne tauhi a Tui Ehasivelo, 11 ke omai a Vasitai ko e kuini ki he afio a e tui kuo ne tui ha kalauni, ke fakaaliali hono hoihoifua ki he kakai mo e kau taki; he ko e fefine fakaofoofa ia ke siofia. 12 Kae fakafisi a Kuini Vasitai ke hau o hange ko e fekau a e tui ne oatu i he kau iunoke. Nae tuputamaki lahi a e tui, pea kakaha hono houhau i hono loto. 13 Pea pehë e he tui ki he kau poto ne ilo a e ngaahi faungahe oku anga maheni e tui ke kumi fakahinohino meiate kinautolu ilo a e tuutuuni mo e fakamaau. 14 Ko e kau falei väofi mo ia ko Kaasena, Setali, Atemata, Tasisi, Melesi, Maasena, mo Memukani, ko e fitui eiki Pesia mo Mitiani ne atä ki he afio fakatui pea naa nau muomua he puleanga.15 “Fakatatau ki he lao ko e hä e fai kia Kuini Vasitai he nae ikai te ne tali e fekau a Tui Ehasivelo ne ave i he kau iunoke?” 16 Pea tali e Memukami i he afio a e tui mo e houeiki, “Oku ikai ko e tui pe kuo halaki e Vasitai ko e kuini, ka ki he kau kau taki kotoa mo e kakai kotoa oku i he ngaahi vahefonua o Tui Ehasivelo. 17 He ko e angafai a e kuini e tupu ai ha fehia a e ngaahi uaifi kotoa ki honau husepaniti, i haana tokangai nae fekau e Tui Ehasivelo tëtë ke omi a Vasitai ko e kuini ki heene afio, ka nae ikai te ne hau. 18 Ko e aho ni pë oku pehë e he houeiki fefine o Pesia mo Mitia, a ë kuo iloi e angafai a e kuini, te nau lave ki ai ki he houeiki kotoa a e tui, pea e tapupu a e tukulalo mo e taukae. 19 Oka lelei ki he afiona, fai e he feituu na ha fekau fakatui, o hiki ki he lao o Pesia mo Mitia, koeuhi ke oua naa liua, ke taofi a Vasitai mei he taka he ao o Tui Ehasivelo. Ke tuku e he afiona hono tuunga fakakuini ki ha taha oku taau ange iate ia. 20 E maaveave e a e tuutuuni kuo ke feia i he kotoa ho puleanga, neongo ene fuu mafola; pea e toki fakaapaapa a e fefine kotoa ki hono husepaniti, a e maolunga mo e maulalo.” 21 Nae lelei a e mea ni ki he tui mo e houeiki, pea fai e he tui ki he falei a Memukami. 22 Ne ave e fekau ki he ngaahi vahefonua kotoa o e tui, ki he vahefonua mo ene tohinima pea ki he faahinga kakai mo enau lea, ke fai tuutuuni a e tangata kotoa i hono fale pea ke ke takitaha lea i he lea hono kakai. 2 Hili e ngaahi mea ni, kuo tolona e houhau o Tui Ehasivelo, naa ne manatui a Vasitai mo e mea naa ne fai pehë ki he tuutuuni kau kiate ia. 2 Nae pehë e he kau tama nae tauhi a e tui, “Tuku ke kumi mai hani taaupoou hoihoiufua maa e afiona. 3 Ke fokotuu e he tui ha kau ofisa he ngaahi vahefonua kotoa o hono puleanga ke tanaki mai a e kau taaupoou hoihoifua kotoa ki Susani Lotokolo, ki he fale sinifu oku pulei e Hekai, ko e iunoke a e tui, mo e tauhi o e kau fefine. Ke oange hanau mea teuteu. 4 Ko e taaupoou e lelei ki he afio a e tui, tuku ia ke kuini o fetongi a Vasitai. Ne lelei e mea ni ki he afio a e tui, pea ne fai ki ai. 5 Nae ai ha motua Siu i Susani Lotokolo, ko hono hingoa ko Motekiaifoha o Siaili, foha o Simi, foha o Kisi, ko e motua Penisimani. 6 a ia ne fakahëi mei Selusalema fakataha mo e kau fakahë ne kau ai a Sekonaia ko e tui Siuta, a ë ne fetuku e Nepakanesa ko e tui Papilone.7 Naa ne pusiaki a Haatasa, ko Eseta ia, tama e tokoua ene tamai, he nae ikai haane tamai pe faë. Ko e taahine sino lelei mo fakaofoofa; i he pekia ene tamai mo ene faë, nae ohi ia e Motekiai ko ene tama. 8 I he talaki e fekau a e tui mo ene tuutuuni, pea kuo tanaki mai e kau taahine tokolahi ki Susani Lotokolo ki he pule a Hekai, nae ave mo Eseta ki he fale o e tui ki he pule a Hekai ko e tauhi o e kau sinifu. 9 Nae lelei ki ai a e taahine, o ne mau ene manako, pea ne fakatootoo ke oange ene mea teuteu mo hano inasi, mo ha fitui kaunanga moona mei he fale o e tui; naa ne fuu tokangai ia mo ene kau kaunanga i he fale sinifu. 10 Nae ikai fakahä e Eseta hono kakai mo hono tupuanga, he kuo nainai e Motekiai ke oua e tala ia. 11 I he aho kotoa ne laka hake a Motekiai i he matalotoä o e fale sinifu, ke ilo pe oku lelei a Eseta, pea mo e hä kuo fai kiate ia. 12 I he hoko e taimi o e taahine takitaha ke alu kia Tui Ehasivelo hili hano teuteui he mahina e hongofulu mä ua hangë ko e tuutuuni ki he kau fefine (ko e taimi ia honau sani: mahina e ono i he lolo mula pea mahina ono aki a e hua kakala mo e teuteu fakafefine, 13 pea hili ia nae alu a e taahine ki he tui), pea ko e hä pë te ne kole e oange ke ne alu mo ia mei he fale sinifu ki he fale o e tui. 14 Naa ne alu efiafi, pea i he pongipongi naa ne alu ki he fale sinifu hono ua nae pulei e Saasikasi, ko e iunoke a e tui nae tauhi a e kau sinifu. E ikai te ne toe alu ki he tui tukukehe ka fiemau ia e he tui, pea ui mai ia aki hono hingoa. 15 I he hoko e taimi o Eseta tama a Apihaili, ko e tokoua o e tamai a Motekiai a ë naa ne pusiaki ia ke hoko ko ene tama, nae ikai te ne kole ha mea ka ko ia pë ne falei e Hekai, ko e iunoke a e tui mo tauhi o e kau fefine. Ka nae mau e Eseta a e tokanga a kinautolu kotoa nae siofia ia. 16 Nae ave a Eseta kia Tui Ehasivelo, ki hono fale fakatui, i he hongofulu o e mahina, ko e mahina ko Tepeti, i he tau hono fitu ene pule. 17 Nae ofa a e tui ia Eseta o hulu hake i he kau fefine ko ë, pea ne tohoaki hono loto mo ene tokanga o mavahe hake i he kau taaupoou kotoa. Naa ne ai ha kalauni ki hono ulu pea fokotuu ia ke kuini o fetongi a Vasitai. 18 Nae fai e he tui ha katoanga lahi mo ene kau taki mo hono kau lahi, “ko e katoanga o Eseta.” Naa ne talaki e fakafoki e tukuhau ki he ngaahi vahefonua mo tufaki meaofa o taau mo ha tui. 19 I hono toe tanaki o e kau taaupoou ko hono tuo ua, nae tautu a Motekiai i he matapa o e tui. 20 Kuo teeki ke fakahä e Eseta hono tupuanga mo hono kakai o hangë ne fekau ia e Motekiai; he nae talangofua a Eseta kia Motekiai o hangë pë ko e taimi naa ne ohi ai ia. 21 I he ngaahi aho ko eni, oku tautu a Motekiai i he matapa o e tui, nae ita a Pikitana mo Telesi, ko e ongo iunoke a e tui ne leo he hüanga, naa na fono ke alasi a Tui Ehasivelo. 22 Kae ilo ki ai e Motekiai pea ne tala kia Eseta ko e kuini, pea fakahoko e Eseta ki he tui, o taku kia Motekiai. 23 Nae fakatotolo a e mea ni o ilo oku pehë, pea nae fakatüfanai kinaua i ha akau. Nae hiki eni ki he tohi kalonikali i he fekau a e tui.